Wat neemt u mee naar het OCMW?

Indien u een steunaanvraag wil indienen bij het OCMW neemt u best volgende documenten mee voor het gesprek met de maatschappelijk werker:

 • uw identiteitskaart
 • een overzicht van uw inkomen:
  • ingeval van tewerkstelling: loonfiches van de laatste 3 maanden
  • ingeval van werkloosheid: attest van de vakbond/ hulpkas met vermelding van het dagbedrag werkloosheidsuitkering + inschrijvingsbewijs VDAB
  • ingeval van pensionering: pensioenstrookje/ bankrekeninguittreksel met overzicht bedrag pensioen
  • ingeval van ziekte: strookje/ bankrekeninguittreksel met overzicht bedrag ziekte-uitkering
  • uitkeringen van de FOD Sociale Zekerheid: bankrekeninguittreksel met overzicht bedrag tegemoetkoming (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering, …)
  • andere: bijvoorbeeld huuropbrengsten, huurpremie, …
 • een overzicht van uw spaargelden (spaarboekje …)
 • een overzicht van uw onderhoudsgeld (kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen)
 • bankrekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • bewijs van uitgaven en schulden
 • ingeval van schorsing werkloosheidsuitkering: beslissing van de RVA
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • alle andere informatie die belangrijk is voor uw aanvraag.

Indien u gehuwd bent of samenwonend moet uw partner ook mee komen naar de sociale dienst.
Mocht u een of meerdere documenten niet onmiddellijk vinden, raden wij u aan om toch de stap te zetten naar de sociale dienst. We bekijken samen met u hoe u uw steunaanvraag reeds kan opstarten.

Bij een aanvraag stookoliepremie hebben we enkel uw identiteitskaart en stookoliefactuur nodig.