Voorzitter

De voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is belast met de uitoefening van de bevoegdheden die hij door of krachtens de wet of het decreet geniet.

De voorzitter is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en van het bijzonder comité, behoudens de beslissingen tot uitvoering van het budget, genomen in het kader van het budgethouderschap.

De voorzitter kan in dringende gevallen, na een sociaal onderzoek uitgevoerd door en op voorstel van een maatschappelijk werker, zelf tot dringende hulpverlening beslissen, mits hij zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter bekrachtiging voorlegt.

De voorzitter is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter van het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De voorzitter is verantwoordelijk voor de zorg voor het archief, waaronder de titels.

Tijdens de legislatuur 2019-2024 is Karin Derua voorzitter van het OCMW Boortmeerbeek.

Maatschappelijke zetel OCMW Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2
3190 Boortmeerbeek
België