Vast bureau - bevoegdheden

Het vast bureau oefent de bevoegdheden uit die haar krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd. Het vast bureau oefent eveneens de bevoegdheden uit die haar krachtens een besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn worden toevertrouwd.

De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert volgende bevoegdheden aan het vast bureau:

1. budgethouderschap voor alle beleidsvelden voor aangelegenheden van dagelijks bestuur groter dan € 5.500 tot en met € 25.000

2. budgethouderschap voor het beleidsveld Rusthuizen (beleidsveld 0953): voor aangelegenheden van dagelijks bestuur tot en met € 25.000, uitgezonderd maaltijdcheques en hieraan verbonden kosten

3. budgethouderschap voor alle beleidsvelden voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot loonkosten, gerechtskosten, studiekosten, representatiekosten en maatschappelijke dienstverlening voor exploitatie-uitgaven tot en met € 25.000

4. budgethouderschap voor alle beleidsvelden voor aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan binnen de hierna vermelde grenzen:

- voor alle beleidsvelden, behalve voor het beleidsveld Rusthuizen (beleidsveld 0953): investeringsuitgaven groter dan € 5.500 tot en met € 25.000

- voor beleidsveld Rusthuizen (beleidsveld 0953): investeringsuitgaven tot en met € 25.000

5. alle delegeerbare bevoegdheden die niet gedelegeerd worden aan andere politieke of ambtelijke bestuursorganen.

Maatschappelijke zetel OCMW Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2
3190 Boortmeerbeek
België