Opname rusthuis en/of opvangtehuis

Tussenkomst bij opname rusthuis

Een oudere die de stap zet naar het rusthuis moet het verblijf zelf bekostigen. Als de oudere onvoldoende middelen heeft, kan hij een beroep doen op het bevoegde OCMW voor een tussenkomst in de maandelijkse rusthuisfactuur.

Het OCMW zal pas een tussenkomst verlenen indien na onderzoek blijkt dat de eigen middelen van de oudere niet volstaan. Hij zal eerst zijn pensioen, huuropbrengsten, spaargelden, obligaties, ... moeten aanspreken. De oudere mag zich de laatste 5 jaar niet opzettelijk hebben ‘verarmd’.

Het OCMW gaat na of er recht is op andere inkomsten zoals een tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of integratietegemoetkoming .

Indien het OCMW een tussenkomst toekent, zal het steeds een hypothecaire inschrijving nemen op de bestaande onroerende goederen van de oudere. Bovendien gaat het OCMW in elk geval na in hoeverre het de verblijfkosten kan terugvorderen bij de onderhoudsplichtigen. Dit zijn in eerste instantie de echtgenoot/echtgenote en de kinderen van de oudere. Mogelijk zullen zij dus een financiële inspanning moeten leveren om de opname in het rusthuis mogelijk te maken.

U kan hier het huishoudelijk reglement tot tenlastename van de opnamekosten voor verblijf in een rusthuis door het OCMW Boortmeerbeek raadplegen of opvragen bij de sociale dienst.

Let er wel op dat u zich wendt tot de sociale dienst van het bevoegde OCMW. Dit is het OCMW van de gemeente waar betrokkene gedomicilieerd was vóór het moment van zijn opname in het rusthuis. Indien de oudere vóór zijn opname was gedomicilieerd in Boortmeerbeek, dan is het OCMW Boortmeerbeek bevoegd.

 

Tussenkomst bij opname opvangtehuis: vluchthuis of onthaalhuis

Wanneer u zich in een plotse crisissituatie bevindt met betrekking tot huisvesting (bijvoorbeeld omwille van huisbrand, echtelijke problemen, plotse dakloosheid) en in een opvanghuis terecht komt, kunt u of de instelling contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW voor financiële ondersteuning.

Het OCMW zal steeds uw behoeftigheid nagaan. Mogelijk is er recht op een leefloon.

Bovendien gaat het OCMW in elk geval na in hoeverre het de verblijfkosten kan terugvorderen bij de onderhoudsplichtigen. Dit zijn in eerste instantie de echtgenoot/echtgenote, de ouders of de kinderen.