Leefloon

Het leefloon is een minimumuitkering voor personen die geen of onvoldoende inkomsten hebben. 
Om recht te hebben op een leefloon moet u tegelijkertijd en onverminderd voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Woonplaats: u verblijft werkelijk in België.
 2. Leeftijd: u bent meerderjarig of hiermee gelijkgesteld (u bent ontvoogd door het huwelijk, u hebt 1 of meerdere kinderen ten laste, u bent zwanger).
 3. Nationaliteit: u bezit de Belgische nationaliteit, u bent onderdaan van de Europese Unie, u bent als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, u bent staatloos of erkend vluchteling.
 4. Inkomen: u heeft onvoldoende bestaansmiddelen en u kan er ook geen aanspraak op maken.
 5. Werkbereidheid: u bent bereid te werken, tenzij dit niet kan om gezondheidsredenen en/of billijkheidsredenen.
 6. U moet uw rechten laten gelden op sociale uitkeringen (bijvoorbeeld ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering, pensioen, …).

Bijkomend moet u uw rechten laten gelden op onderhoudsgeld vanwege de personen die daartoe gehouden zijn: uw (ex)-echtgenoot, uw ouders, uw kinderen, de adoptant en de geadopteerde.

Voldoet u aan alle voorwaarden, maar niet aan de nationaliteitsvoorwaarde, dan kan u mogelijk aanspraak maken op financiële steun gelijk aan het leefloon.

Nieuwe leefloonbedragen vanaf 1 september 2017

Het KB van 30 juni 2017 (BS. 19 juli 2017) bepaalt dat de basisbedragen van de leeflooncategorieën met de middelen uit de zogenaamde federale welvaartsenveloppe zullen worden verhoogd met ingang van 1 september 2017. De POD MI verspreidde hierover een omzendbrief. De nieuwe bedragen zullen dan de volgende zijn:

 • voor een samenwonende (categorie 1): 595,13 euro per maand of 7.141,58 euro per jaar
 • voor een alleenstaand persoon (categorie 2): 892,70 euro per maand of 10.712,38 euro per jaar
 • voor een samenwonende met een gezin ten laste (categorie 3): 1.230,27euro per maand of 14.763,19euro per jaar

De rondzendbrief handelt eveneens over de aanpassing van de SPI-vrijstelling, de bedragen van de terugvorderingsschaal bij onderhoudsplichtigen en het zakgeld van bewoners van ouderenvoorzieningen. ocmw.wetgeving@vvsg.be

Het is mogelijk dat u over een inkomen beschikt, maar dat dit inkomen minder bedraagt dan het leefloon. U kunt dan genieten van een aanvullend leefloon. Het OCMW past het verschil bij en houdt rekening met vrijgestelde bedragen.

Indien u (aanvullend) leefloon krijgt, hebt u recht op een aantal aanvullende voordelen.

Indien u als student leefloon ontvangt, zullen we steeds een onderzoek instellen naar de onderhoudsplicht van uw ouders. Ouders zijn onderhoudsplichtig zolang hun kind dat leefloon ontvangt, recht heeft op kinderbijslag.

Zelf zult u het leefloon nooit moeten terugbetalen aan het centrum tenzij in volgende gevallen:

 • een vergissing van het centrum
 • u krijgt inkomsten voor een periode waarin u ook leefloon heeft genoten
 • wanneer blijkt dat u leefloon hebt ontvangen na frauduleuze verklaringen.

Wanneer er iets verandert in uw situatie dat invloed kan hebben op het bedrag van het leefloon moet u dit onmiddellijk melden aan de sociale dienst. Uw maatschappelijk werker zal regelmatig nagaan of u nog aan de voorwaarden voldoet.

Het leefloon is een vorm van maatschappelijke integratie. De bedoeling van de wet is om mensen opnieuw te laten aansluiten in de maatschappij, hen te integreren. Dit recht op maatschappelijke integratie kan bestaan uit een leefloon of uit een tewerkstelling.

Meerderjarige personen jonger dan 25 jaar hebben recht op een tewerkstelling die is aangepast aan hun persoonlijke situatie en hun capaciteiten. Deze tewerkstelling kan bestaan uit:

 • een arbeidsovereenkomst of
 • een project dat binnen een bepaalde periode leidt tot een arbeidsovereenkomst (we spreken over een “geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie”); dit project zal betrekking hebben op:
  • de inschakeling in het beroepsleven door een overeenkomst inzake studies met een voltijds leerplan of gericht op vorming
  • de integratie in de maatschappij.

Dit project gaat uit van uw verwachtingen, vaardigheden, bekwaamheden en behoeften en van de mogelijkheden van ons centrum. Het project wordt opgestart binnen de 3 maanden volgend op uw aanvraag tot leefloon.

Voor meerderjarige personen van 25 jaar en ouder  bekijkt de maatschappelijk werker om de toekenning van het leefloon al dan niet te koppelen aan een project dat binnen een bepaalde periode leidt tot een arbeidsovereenkomst (we spreken over een “geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie”). Dit project zal betrekking hebben op:

 • de inschakeling in het beroepsleven door een overeenkomst inzake studies met een voltijds leerplan of gericht op vorming
 • de integratie in de maatschappij.

Dit project gaat uit van uw verwachtingen, vaardigheden, bekwaamheden en behoeften en van de mogelijkheden van ons centrum.