Aanvullende voordelen voor leefloon-gerechtigden

Gewaarborgde kinderbijslag

FAMIFED

Indien u (steun equivalent) leefloon ontvangt én het recht opent op kinderbijslag (meestal is dit de vader), kunt u gewaarborgde kinderbijslag aanvragen voor uw kinderen.

De gewaarborgde kinderbijslag is er ook voor kinderen die geen recht hebben op gewone kinderbijslag. Het gaat om personen die over weinig inkomsten beschikken en in geen van de stelsels werknemers of zelfstandigen thuishoren.

Jaarabonnement De Lijn

Aanvraag: Sociale dienst OCMW

Indien u (steun equivalent) leefloon ontvangt, geeft het OCMW u de mogelijkheid om voor een beperkt bedrag een jaarabonnement voor De Lijn aan te kopen. Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik van alle vervoerdiensten van De Lijn.

Ook de andere inwonende gezinsleden kunnen tegen dezelfde voorwaarden een jaarabonnement kopen. Ieder abonnement is strikt persoonlijk.

PWA-cheques

Aanvraag: Sociale dienst OCMW  - Werkwinkel Haacht

Indien u leefloon ontvangt, kunt u werken voor het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. U moet volledig werkloos zijn en ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB.

Het OCMW betaalt u dan naast uw volledig bedrag aan leefloon ook PWA-cheques uit.

Sociaal telefoontarief

Aanvraag: Uw telecommunicatieoperator (Belgacom, Telenet, Mobistar, Proximus, Base, ...).

Het sociaal telefoontarief voor personen met (steun equivalent) leefloon bestaat uit een bepaalde korting die wordt toegekend door uw telecommunicatieoperator.

Per gezin wordt er slechts één sociaal telefoontarief toegestaan.

Sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit

Aanvraag: Automatische toekenning

Indien u (steun equivalent) leefloon ontvangt, heeft u recht op een gunstiger tarief voor aardgas en elektriciteit. Dit tarief wordt u automatisch toegekend door de energieleveranciers en distributienetbeheerders. Het sociaal tarief geldt voor het hele jaar en eindigt op 31 december.

Vrijstelling heffing water

Aanvraag: Automatische toekenning

Indien u op 1 januari van het heffingsjaar recht hebt op (steun equivalent) leefloon krijgt u vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging om sociale redenen. De Vlaamse Watermaatschappij stelt u automatisch vrij zodat u deze vrijstelling niet moet aanvragen.

Korting op Diftar-factuur

Aanvraag: Automatische toekenning

Indien u op 1 januari van het heffingsjaar recht hebt op (steun equivalent) leefloon krijgt u een korting van 50 euro op uw Diftar-factuur.

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Het OCMW geeft uw gegevens automatisch door aan de bevoegde instanties. U hoeft hiervoor geen initiatief te nemen.

Stookoliepremie Sociaal Verwarmingsfonds

Aanvraag: Sociale dienst OCMW

Indien u (steun equivalent) leefloon ontvangt, heeft u recht op een stookoliepremie van het Sociaal Verwarmingsfonds. U kunt hier nagaan of u aan de voorwaarden voldoet.

U moet uw aanvraag doen uiterlijk binnen de 60 dagen na levering.

Indien u recht heeft op een stookoliepremie kunt u de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aanvragen. U moet zich binnen de 6 maand aanbieden bij uw mutualiteit samen met uw beslissing. U krijgt dan de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen toegekend op voorwaarde dat u aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Er wordt gekeken naar het inkomen van het jaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat.

Indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen is uw persoonlijke bijdrage (remgeld) bij medische kosten veel lager. Daarnaast komt u in aanmerking voor een aantal specifieke beschermingsmaatregelen zoals de sociale maximumfactuur.

Verhoogde tussenkomst voor gezondheidszorgen

Aanvraag: Uw ziekenfonds

Gezinnen met een laag inkomen komen in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Uw persoonlijke bijdrage (remgeld) bij medische kosten is dan veel lager. Indien u (steun equivalent) leefloon ontvangt, voldoet u aan de voorwaarde.

Daarnaast komt u in aanmerking voor een aantal specifieke beschermingsmaatregelen zoals de sociale maximumfactuur.

Bijdragen aan uw mutualiteit

Aanvraag: Automatische toekenning

Iedereen is verplicht om aan te sluiten bij een mutualiteit. Op die manier geniet men van de voorzieningen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze verzekering voorziet in een terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en in een vervangingsinkomen in geval van ziekte, invaliditeit en moederschapsrust. De mutualiteit vraagt aan haar leden een bepaalde mutualiteitsbijdrage te betalen. Indien u recht heeft op (steun equivalent) leefloon kunt u worden vrijgesteld van de bijdragen aan de mutualiteit.

Aansluiting Vlaamse zorgkas

Aanvraag: Automatische toekenning

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg betaalt een lagere bijdrage voor de zorgverzekering. Indien u (steun equivalent) leefloon ontvangt, voldoet u aan de voorwaarde.

Financiële steun gelijk aan het leefloon

Aanvraag: Sociale dienst OCMW

Asielzoekers en vreemdelingen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële steun. Het bedrag komt overeen met dat van het leefloon.

Om recht te hebben op een financiële steun gelijk aan het leefloon moet u tegelijkertijd en onverminderd voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Inkomen: u heeft onvoldoende bestaansmiddelen en u kan er ook geen aanspraak op maken
  • Werkbereidheid: u ben bereid te werken, tenzij dit niet kan om gezondheidsredenen en/ of billijkheidsredenen
  • U moet uw rechten laten gelden op sociale uitkeringen (bijvoorbeeld ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering, pensioen, …).

Bijkomend moet u uw rechten laten gelden op onderhoudsgeld vanwege de personen die daartoe gehouden zijn: uw (ex)-echtgenoot, uw ouders, uw kinderen, de adoptant en de geadopteerde.

Indien u een financiële steun gelijk aan het leefloon krijgt, hebt u recht op een aantal aanvullende voordelen.

Wanneer er iets verandert in uw situatie dat invloed kan hebben op het bedrag van de financiële steun gelijk aan het leefloon moet u dit onmiddellijk melden aan de sociale dienst. Uw maatschappelijk werker zal regelmatig nagaan of u nog aan de voorwaarden voldoet.